• Články
 • Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá kupujúci z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)
 • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo,miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefon a e-mail kupujúceho.
 • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
 • množstvo požadovaných kusov produktov
 • vybraný spôsob platby
 • požadovaný termín dodania tovaru
 • adresu pre dodanie tovaru

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nieje pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Spôsob platby

Štandardný spôsob platby je dobierkou pri odbere tovaru. Iné spôsoby platby závisia na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

Dodanie tovaru

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nižšie uvedených spôsoboch dodania tovaru na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre dodanie v uvedených termínoch sú

 • overenie objednávky
 • voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke
 • prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

Na adresu dodania s dobierkou

Tovar je zaslaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 24 hodín od okamihu expedície. V prípade, že dopravca kupujúceho nezastihne na uvedenej adrese, zanechá kupujúcemu v schránke lístok s telefónnym číslom depa, do ktorého regionu patrí. Kupujúci môže zavolať na uvedené číslo a dohodnúť si iné miesto a čas dodania. Pokiaľ sa kupujúci neozve, dopravca príde na adresu dodania tovaru ešte druhý deň a potom za ďalších sedem dní. Počas tejto doby leží zásielka kupujúceho v depe dopravcu, po deviatich dňoch sa vracia predávajúcemu.

Na adresu dodania bez dobierky

Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že si kupujúci dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá mu toto dodá prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar súhlasí.

Osobný odber v sídle predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

Obmedzenie hmotnosti

V prípade že hmotnosť jedného z kusov tovaru z objednávky presiahne 50kg, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

Miesto plnenia

Miestom plnenia pri odbere tovaru je sklad predávajúceho. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania prepravnej službe k preprave na miesto určenia; týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovar (riziko poškodenia tovaru, straty, odcudzenia atď.). Všetok tovar odovzdaný predávajúcim v mieste plnenia k preprave je na území SR poistený do výšky 1.659,70 EUR (50.000,- Sk).

Dopravné

K cene tovaru sú účtované nasledovné poplatky (ceny v EUR (Sk) bez DPH):

 • dopravné za 1 balík je 7 (210,88) v prípade, ak je objednávka pod 333 (10.031,96)
 • dopravné za 1 balík je 0 v prípade, ak je objednávka nad 333 (10.031,96)

+ za určité spôsoby sa účtujú ďalšie poplatky:

 • na dodaciu adresu s dobierkou na koncového zákazníka (priama dodávka) do 24 hodín: 2 (60,252)
 • na dodaciu adresu s dobierkou na koncového zákazníka (priama dodávka) do 48 hodín: 2 (60,252)
 • na dodaciu adresu bez dobierky na koncového zákazníka (priama dodávka) do 24 hodín: 1 (30,126)
 • na dodaciu adresu bez dobierky na koncového zákazníka (priama dodávka) do 48 hodín: 1 (30,126)
 • na dodaciu adresu s dobierkou na dílera do 24 hodín: 4 (120,50)
 • osobný odber na pobočke Bratislava: 0 (0)

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianského zákoníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianského zákoníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavrenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákoníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplna poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo.

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnicka osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Meno firmy, IČO, DIČ.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.